ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ
ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ހެންވޭރު ނޫމުތީ މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތާއި، އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް، ވާރލްޑް ބޭންކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައްވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ، މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށްބޮޑު އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލު، މާދަމާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާނެ
10 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ޖަސްޓިސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ރޭ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަތަރު މެންބަރަކު
ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ އެކްޓިންގ ސީ.އީ.އޯ އަކަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމު ކުރައްވާފައި ހުރި ޒުވާނުންގެ މަރްކަޒުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން، ކަނޑައަޅުއްވާ ވަކި އުޞޫލަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2009