މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަވަށްތަކާއި ސިފައިންގެ ފަރާތުން މާލޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރޭ ބޭއްވެވި ޙަފްލާތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖުލައި 2009
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަމުން އެބަގެންދަވާ
26 ޖުލައި 2009
މިނިވަންކަމުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުހަނު ބޮޑުކަމަށާއި، މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްގެންނޫނީ، މި މިނިވަންކަން ނުދެމެހެއްޓޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2009
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ޝަރަފްގެ ހިނގާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2009
މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭރުޤައުމުތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ނުރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއް މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެ
25 ޖުލައި 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދެއްވުމަށްޓަކައި އުފެއްދެވި ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
25 ޖުލައި 2009
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވަވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
25 ޖުލައި 2009