[މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް – ވޭ ފޯވަރޑް] ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 މޭ 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކްލީކް ކޮލެޖްގެ ގުރެޖުއޭޝަން ޖަލްސާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 އޭޕްރިލް 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާއްވާ ސިލްސިލާ ކޭމްޕްތައް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 މާރިޗު 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
"އަހަރެމެންގެ އަޑު، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 މާރިޗު 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ދާއިރާތައް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 ފެބުރުވަރީ 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ފެބުރުވަރީ 2011 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ފަތާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ޑިސެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
[ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި އަހަރެންގެ ދުވަސް] މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ހިނގާލުމުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޑިސެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޝަހީބް މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންސީ އިން ހިންގެވި ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ޑިސެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
"ޑިޑް ޔޫ ނޯ" ކެމްޕޭން ފަށްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ނޮވެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން