މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ފަތާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ޑިސެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
[ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުގައި އަހަރެންގެ ދުވަސް] މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ހިނގާލުމުގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޑިސެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޝަހީބް މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންސީ އިން ހިންގެވި ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ޑިސެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
"ޑިޑް ޔޫ ނޯ" ކެމްޕޭން ފަށްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ނޮވެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކަސްޓަމްސްގެ 120 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ނޮވެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ސީ.އެޗް.އެސް.ސީ.ގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ނޮވެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފިކުރު އެކުލެވުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ލ.އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 އޮކްޓޫބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ސެޕްޓެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން