ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރެވުނު، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނުރަސްމީގޮތުން ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 12 އަހަރު ފުރޭ 13 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހިޖްރީ 15 ވަނަ ޤަރުނު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރޭޑިޔޯއާއި ޓީ.ވީ.ގެ ޛަރީޢާއިން ދިވެހި އުންމަތާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހިޖްރީ 15 ވަނަ ޤަރްނު ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ތަޤްރީރު
8 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ބޭސްވެރިންގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ގަސްގަހާގެހީގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި މާމެލާމެލީގެ މަޢުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޮކްޓޫބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުން-1 (އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުން) ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޮކްޓޫބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޒުވާނުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 އޮގަސްޓް 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފިޠުރުޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 އޮގަސްޓް 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 15 އަހަރު ފުރޭ 16 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ޖުލައި 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް