މާލެ-ވިލިނގިލީގައި ހިންގާ ބަގީޗާ އަވަށުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ޖޫން 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 22 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާއި، ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމާއި، ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރި ކުރައްވައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށާއި އައްޑުއަތޮޅަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެދެއަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
26 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެގެން އުޅުނު ހަތިޔާރުއެޅި ބޭރުގެ ބޯޓް އަތުލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތެލިފޯނުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ކޭމްބްރިޖް އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ. އާއި އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި އެކިމާއްދާތަކުން ދުނިޔޭގެ އެންމެމޮޅު ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބައްދަލުކޮށްލައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އ.ދ.ގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ފަށާފައިވާ ”ޕްލާންޓް ފޮރ ދަ ޕްލެނެޓް: ބިލިއަން ޓްރީޒް ކެމްޕޭން“ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މައި މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވެވި މަހާސިންތާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ސިފައިންގެ 115 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ 74 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޭޕްރިލް 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް