ރާއްޖެއަކީ ވަރަށްދިގު ޘަޤާފަތަކާއި ވަރަށްދިގު ތާރީޚެއް ލިބިފައި އޮތް، ވަރަށް ވަރުގަދަ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ބިނާވެފައިވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2009
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
އިނގިރޭސި ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ފެބުރުވަރީ 2009
2009 މާޗް 2ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން 30 ޑޮކްޓަރުން ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންނެވި އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ސުރޭޝް މެހެތާ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޖާބައެއް ދެއްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ސުރޭޝް މެހެތާގެ އަނބިކަނބަލުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވޭޓިވް ޕާޓީގެ އިސް ދެބޭފުޅަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
އޯގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ އެފްރިކާ، އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ލޯޑް މާކް މެލޮކް ބްރައުނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009