ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2009
”ސްވައިން ފްލޫ" ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމާއި މި ރޯގާ ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނަނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމާބެހޭގޮތުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2009
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިލާނޯ-ބިކޯކާގެ އައުޓްޕޯސްޓް ހުޅުވުމުން، މެރިން ބައޮލޮޖީއާއި ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ފުރުސަތުތައް ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލެވޭނެ
28 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުން ޕްރައިވަޓައިޒްގެ އުޞޫލުން ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުން މިގެންދަވަނީ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އެކީގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވީމާ، ހުނަރުވެރި މީހުންނާއި އެކަމުގެ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި މަޢްލޫމާތުވެސް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުވެގެންދާތީ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 އޭޕްރިލް 2009
އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2009
މި ސަރުކާރުގައި، އެންމެ ފައިސާ ފޮއްޗެއްގައިވެސް އެންމެ ސެންޓެއްގައިވެސް އެއްވެސް ވެރިއަކު ޖެހިއްޖެނަމަ، ސީދާ ގަވާއިދުން ވަގުތުންވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި، ޝަރީޢަތްކޮށް ޙައްޤު އަދަބު ދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޭޕްރިލް 2009
މިމަހުގެ17ވަނަ ދުވަހު އަލިފުށީގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ރައްދު ދެއްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2009
އިޓަލީވިލާތުގެ މިލާނޯ ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތްޕެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު ހެނދުނު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2009
މިއަދުގެ ސަރުކާރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ބަލީގެ ތެރެއަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވެއްޓިގެނެއް ނުދާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2009
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ރޭއްވެވުންތައްވަނީ ރާއްވަވާފައި ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2009