ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެޑްވައިޒަރ އޮން ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ މަގާމަށާއި، އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
11 ޖޫން 2009
”ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ބިލް“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
10 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 ޖޫން 2009
އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނެޖްމަންޓް ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
10 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢުމަރު އިސްކުރައްވައިފި
10 ޖޫން 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް 56 ފަރާތަކުން، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް 72 ފަރާތަކުން އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ދެފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވައިފި
10 ޖޫން 2009
އިންޞާފުވެރި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖޫން 2009
ގަން އެއަރޕޯޓް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރަކު އިތުރުކުރައްވައިފި
9 ޖޫން 2009
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުއްވާ ވޮލަންޓިއަރުން، އަންނަ އަހަރުގެ ފެށޭހާ ތާނގައި ފޮނުއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ ކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ޖޫން 2009
”ޓިވެޓް“ ނިޒާމުން މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، މިކަމަށްޓަކައި އުފެއްދެވި ”މިވެޓް“ ހިންގާނޭގޮތާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
9 ޖޫން 2009