ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށާއި،
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009
”ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް“ގެ ނަން ”ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް“ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ”ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް“ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009
މަތީ ތަޢްލީމާބެހޭ މަޖިލިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވާލައްވައި، އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ހަމަޖައްސަވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009
”އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް“ މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައި، އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ހަމަޖައްސަވައިފި. އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައްވައި، ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން ހަމަޖައްސަވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެއްވަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން މިހާރުން މިހާރަށް ދެއްވައި، މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނާއިބުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އައި.އެފް.އާރު.ސީ.ގެ އިސް މަންދޫބާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2009
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުންނާއި، ދެކުނު ކޮރެޔާ ސަރުކާރުންނާއި، އީރާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2009
ލުބުނާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޖަނަވަރީ 2009