ރާއްޖެއިން އެދެނީ މިނިވަން އަދި އަމާން ފަލަސްޠީނު ދައުލަތެއް އޮތުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮކްޓޫބަރު 2009
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޗާންސެލަރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފިލިޕީންސްގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށްހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި މީގެކުރިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިނުވާފަދަ މަގާމެއް މިފަހަރުގެ މިދަތުރުފުޅުން ރާއްޖެއަށް ލިބިގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނެޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނިއުޔޯކުން ފުރާވަޑައިގެންފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ތަޢްލީމު ދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކުއްޖެއްގެ ޠަބީޢަތު ތަންދޭ އެންމެމަތީ ދަރަޖައަކަށް ވިސްނުމުގެ ރޮނގުންނާއި، ޢިލްމީ ރޮނގުންނާއި، ޖިސްމާނީ އަދި ރޫޙާނީ ރޮނގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޓައިމް މެގަޒިންގެ "ހީރޯޒް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް 2009"ގެ ލިސްޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ހިމެނިއްޖެ
27 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އަމިއްލައަށް އެދިގެން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންނަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ނިންމެވި ޢިނާޔަތްތަކަށް ވާރލްޑް ބޭންކުން އެހީތެރިވުމަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގެ އިޙްތިރާމް ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ މިންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މިއަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ސެޕްޓެންބަރު 2009