ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ސިފައިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު، ނައިބު ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 އޮގަސްޓް 2009
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
2 އޮގަސްޓް 2009
ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތަކީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދީގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮގަސްޓް 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި، ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނަށާއި، ސްކައުޓް ޙަރަކާތަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ ދާއިރާތަކާއި ރޮނގުތަކާއި، އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅުއްވައި، އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް މި އޯގަސްޓް މަހުގެ މެދެއްހާ ތާނގައި ޤައުމީ އިނާމު ކޮމިޓީއިން އިޢްލާނު ކުރައްވާނެ
1 އޮގަސްޓް 2009
ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވައި ދެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުރު އެހީތެރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ، މި ރާއްޖޭގައި ފޮހެވިގެންނުދާނެ މިންވަރަށް އަށަގަންނުވަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޖުލައި 2009
ރާއްޖޭގެ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢްލީމެއް ދެއްވުމަށް ކުރެއްވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖުލައި 2009
މިއަދު ލިބިފައިވާ ފުރްޞަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފައި، ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް މުޖްތަމަޢުގެ އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ އަދި މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކުއްޖަކަށްވުމުގެ ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
30 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ ސަލްމާން ބިން ފަހުދު އަލްއަޢުދާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2009