Photo Album

President Waheed's visit to Gaafu Alifu Dhaandhoo

15 December 2012

Related Articles

މަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުންފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް، މިރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ހިންގާކަށް އެއްވެސް ފުރްޞަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
“High-Profile Crimes will never be tolerated in the Maldives” - President Waheed
15 December 2012, Press Release
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވީމާ ލިބެންވާ އަދަބެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެ އަދަބު ލިބެން ފެށީމާ ނުކުމެ ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ޑިސެންބަރު 2012, ޚަބަރު
Hulhule’ Airport is a matter close to the heart of Maldivians, says President
15 December 2012, Press Release
President says violations of the Constitution must be punished under law
16 December 2012, Press Release