އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިކޯ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވައި، ކުޅިތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މޭ 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ފުލުހުންގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީން ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދެއްވަން ފެށްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 މާރިޗު 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
"އަރތް އަވަރ" އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 މާރިޗު 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ބިންގާ ފުޅާކުރުމުގެ ސިޔާސަތާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖަނަވަރީ 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
[ސިފައިންގެ ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަން] (ސިފަމާ) އާއި، [މޯލްޑިވްސް މިލިޓަރީ ވެޓެރަންސް] (މޯލްވެޓްސް) އިފްތިތާޙް ކުރއްވުމާއި އަދި ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހިންގެވި ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ ފޯރަމް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޑިސެންބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޒަމާނީ އާ ގޮތްތައް ތަޢާރުފް ކުރުމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 އޮކްޓޫބަރު 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ހިޓާޗީ ފުޓްސަލް އެރީނާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޮގަސްޓް 2012 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން