ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް މަގާމު ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ނޮވެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފަތްކޮޅު ދެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ނޮވެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ
ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ވަދާޢީ ތަޤްރީރު
10 ނޮވެންބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހި ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ނޮވެންބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ވަޒީރުން ފިޔަވައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ނޮވެންބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،އެޗް.އެފް.އެމް 92.6 އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
5 އޮކްޓޫބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1429 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ސެޕްޓެންބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ސެޕްޓެންބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް