ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 މާރިޗު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އިންޑިޔާގެ ދި އެނަރޖީ އެންޑް ރިސޯސަސް އިންސްޓިޓިއުޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެރުވި ”ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑު 2008“ އާއި، ޝްރީލަންކާއިން އެރުވި އެންމެމަތީ ޝަރަފް ކަމުގައިވާ ”ޝްރީލަންކާ މިތުރަ ވިބޫށަނަ“ އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިސްނަންގަވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް އްވެވި ޙަފްލާގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަމިއްލައަށް އެދިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ބޯޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދުއަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަން ފެށުން ރަސްމީ ގޮތުން އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންޑިއާއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަމުން، ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް މަތިންދާބޯޓުގައި ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
13 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އިންޑިޔާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހި ބޭފުޅުންނާއި އަދި ދިއްލީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ނިއުދިއްލީއަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން، ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް މަތިންދާބޯޓުގައި ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
6 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 ޖަނަވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 ޖަނަވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް