ދިޔަމިގިއްޔަކީ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން ތަޢްލީމުދޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި، އެރަށުގެ ތަޢްލީމީ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ،
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރުން އެކި ޚިދްމަތްތައް ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ، ސަރުކާރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯއްދެވުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯއްދަވައި ދެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
ގާދިއްފުށީގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އެރަށަށް ސަރުކާރުން ދޯންޏެއް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
އާމްދަނީ އިތުރުކުރެއްވުމާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށްބޮޑު އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2009
އަސާސީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުވައިދެއްވުމަށް އުފައްދަވާ ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ތާނގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން މިހާރަށްވުރެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި،
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
29 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދުއަށް ވަޑައިގެންފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ފިލުއްވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ބޭންކްތަކެއް ހުޅުއްވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ
28 ޖަނަވަރީ 2009