ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯއިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށްޓަވާނެ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މާރިޗު 2009
ލީބިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ އޭޝިއަން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މާރިޗު 2009
ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި
22 މާރިޗު 2009
އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫއާއި ފޭދޫގެ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
19 މާރިޗު 2009
ސަރުކާރަކުން ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތަކަށް ޙަޤީޤީ ޚިދްމަތެއް ފޯރުވައިނުދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މުލަކަތޮޅު މުލަކަށް ވަޑައިގެން މުލަކު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 މާރިޗު 2009
”ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް"ގެ ނަން ”ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް“އަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
19 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކަންކަން ހިންގާނެ ވަރަށްގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ދުނިޔޭގައި އެބަތިބިކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2009
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
18 މާރިޗު 2009
މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިގެން އަދި ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން ހިތް ނުރުހިގެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ޒައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2009