17 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009
”ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މިރޭ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
15 ފެބުރުވަރީ 2009
ބަންގްލަދޭޝްގެ އާ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން މިގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް މިގެންނެވި ބަދަލު ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށާއި ދެކުނުބުރިއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
12 ފެބުރުވަރީ 2009
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ފެންފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2009
ޘަޤާފީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ދަނގެތި ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ވެދެއްވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރުން ވެދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ފެބުރުވަރީ 2009
ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމާބެހޭގޮތުން މެދުއުތުރު ސަރަޙައްދަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވައިގެން އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫގައި ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2009