Photo Album

President attends the 76th UN General Assembly

21 September 2021

Related Articles

އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ބަސްބުނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ރާއްޖެއަށް އޮތްކަން މިއަދު ހާމަވެއްޖެ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: ކޮވިޑް-19 ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މުޅިދުނިޔެ ބަރޯސާ ވަނީ މި މަޖިލީހަށް
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއާއި ކުރާ ވަކާލާތުގައި އަމާންދީ، ފަހަތަށްޖެހުމަކީ ދިވެހިންނަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: ހުރިހާ މާނައެއްގައި އަދި ހުރިހާ ސިފައެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ޓެރަރިޒަމް ކުށްވެރިކުރަން
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
އ.ދ. ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން: ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދިވެހިން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނަން
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President delivers General Debate Statement at UNGA 76 in Dhivehi, states it is a testament to Maldives’ prowess in the global community
21 September 2021, Press Release
President delivers General Debate Statement at UNGA 76: Maldivians will continue to fight for the full recognition of Palestine as an independent State
21 September 2021, Press Release
President delivers General Debate Statement at UNGA 76: We must all collectively resolve to make sure a catastrophe like Covid-19 is not repeated
21 September 2021, Press Release
President delivers General Debate Statement at UNGA 76: We are determined to not passively wait on the climate front
21 September 2021, Press Release
President delivers General Debate Statement at UNGA 76: We condemn terrorism in all its forms everywhere
21 September 2021, Press Release