Photo Album

The President appoints Attorney General as member of JSC

29 January 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެ ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President appoints two Cabinet Ministers, and the Attorney General
29 January 2024, Press Release
The President appoints Attorney General Uz Usham as member of JSC
29 January 2024, Press Release