އެމެރިކާގެ ރަސްމީ އޭޖެންސީއެއް ކަމުގައިވާ އޯވަރސީޒް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އޯޕިކް)ގެ ޕާޓްނަރ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާއެކު، އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހާމަކުރަން ފަށައިފި
15 މާރިޗު 2010
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ A10/2010 ނަންބަރު އިޢްލާނާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ޢާންމު ކުރެއްވުމާގުޅޭގޮތުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
24 ފެބުރުވަރީ 2010
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 165 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙަންމަދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް، ހައިކޯޓުގެ 3 ފަނޑިޔާރަކު ސޮއިކުރައްވައި ޤަރާރެއް ނެރުއްވާފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
25 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސް މައުމޫންގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތް ނިންމަވާލެއްވިކަން އިޢްލާނު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނެރުއްވި ބަޔާން
25 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަބޫދާބީއަށާއި، ބަޙްރައިނަށާއި، އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާބެހޭ ނޫސް ބަޔާން
24 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް އަރުވަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލްގެ މައިގަނޑުތަކަށް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ތާއީދު ކުރައްވާކަން ދަންނަވައި
31 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދީނީ އިރުޝާދުތައް ދެއްވުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން ކުރެއްވުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫން.
27 އޮގަސްޓް 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙަންމަދުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ދެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުން.
15 ޖުލައި 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2008ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފުލުސް އޮފީހަށް ދަތިފުޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢްލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް ދަންނަވައި
14 ޖުލައި 2009
އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި ނައިބު ރައީސަށް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތަހުނިޔާ ދަންނަވާ
28 މޭ 2009