ގދ ހޯނޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ.ގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޯނަރ ކޮންފަރެންސާއި، އަދި މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވެވި
ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 މާރިޗު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އައި.އެލް.އޯގެ މައި 8 މުޢާހަދާގައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އައި.އެލް.އޯގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 މާރިޗު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް 25 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ފެބުރުވަރީ 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އެޑިޔުކޭޝަނަލް އައި ރޭޑިޔޯ އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޑިސެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން
ފާހަގަކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ނޮވެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ބާސެލޯނާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
7 ނޮވެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މެނެޖްމަންޓް އޮޑިޓާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެގޮތުން ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން