ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބުރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ 12ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖޫން 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ނައިބްރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދުވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތުދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
24 ޖޫން 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން