ޖަސްޓިސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގައި ކުރިޔަށްދެވޭނެގޮތުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ކޮންފަރެންސް ނިމުމާގުޅިގެން ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތަޢާރުފުގައި ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ސިސިލްފަރު ޙައްޖު ޢުމްރާ ގްރޫޕުން މިއަހަރު ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ އިޙްތިފާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭމީހުންގެ ދަފްތަރު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ށ. ފުނަދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އަޑުއެހުމުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވައިގެން
މާލޭ އޮޕްޓިކަލް ކޮމްޕެނީއިން ފަށްޓަވާ ޚާއްޞަ ކްލިނިކް "ލިސްން" އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު
29 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޣާޒީ ސްކޫލްގެ 2 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން