މިއަހަރުގެ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނެރުއްވި ”11 ވަނަ ސަތޭކަ ރައިވަރު“ މިފޮތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެދުމަށް އަރުއްވައިފި
15 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްލޮވާކް ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
15 ޖަނަވަރީ 2009
ޢުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެހާސް ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ދެއްވައިފި
15 ޖަނަވަރީ 2009
ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢްލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ލިބިދިނުމަށް ދެއްވެން އޮތް އެއްބާރުލެއްވުމެއް ދެއްވުމަށް، ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރައްވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ނާއިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނާއިބު ރައީސް، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އ.ދ.ގެ އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް މަންދޫބުންނާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2009
ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބާއްވަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2009
”ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން“ގެ ނަން ”ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން“ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އެ ކުންފުނީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނާވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިހަހާސް ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖަނަވަރީ 2009
ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދެއްވައި، މިހާތަނަށް ހެދިފައިނުވާ ރަށްރަށް ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2009
ޢުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެހާސް ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެއްލެވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2009