ލުބުނާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޖަނަވަރީ 2009
ދެއަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށާއި، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
18 ޖަނަވަރީ 2009
މަތީ އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސަރަޙައްދަށް ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އަދަބީ ފަންނީ އަދި ދިރާސީ ބައެއް ތަންތަން ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހިންގެވި ދެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު ނިމިއްޖެ
15 ޖަނަވަރީ 2009
މިއަހަރުގެ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނެރުއްވި ”11 ވަނަ ސަތޭކަ ރައިވަރު“ މިފޮތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެދުމަށް އަރުއްވައިފި
15 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްލޮވާކް ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
15 ޖަނަވަރީ 2009
ޢުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެހާސް ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ދެއްވައިފި
15 ޖަނަވަރީ 2009
ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢްލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ލިބިދިނުމަށް ދެއްވެން އޮތް އެއްބާރުލެއްވުމެއް ދެއްވުމަށް، ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރައްވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ނާއިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނާއިބު ރައީސް، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އ.ދ.ގެ އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް މަންދޫބުންނާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2009