ސްކައުޓް ޙަރަކާތަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި އަދި ރަނގަޅު ހަރުދަނާ މީހަކަށްވުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ޙަރަކާތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2009
މިދިޔަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ސަރުކާރު ހޯދި އެންމެބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިނުވެ އަދި ހަރުކަށި އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިންގައި މިއަދާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ގެންނެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައި ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޓަލީވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަޠަރުގެ ވަލީޢަހުދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް އިޓަލީވިލާތުގެ މިލާނޯ ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2009
އިޓަލީވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިލާނޯ ބިކޯކާގެ އައުޓް ޕޯސްޓެއް ފ. މަގޫދޫގައި ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ރާއްޖެއާއި އެ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
20 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލާންގެ މޭޔަރާއި އަދި އިޓަލީވިލާތުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2009
އެމް.ޑީ.ޕީ އިއްތިހާދުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް ރެޔާދުވާލު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2009
ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިޓަލީވިލާތާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އެހީތެރިވެދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009