2009 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8.00 ން ހަވީރު 4.00 އަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިންމަގާމަކަށް ތިންބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
28 ޖަނަވަރީ 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ބެއްލެވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވޭނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ހުރިހާ އެއަރލައިންތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އުދުހުމުގެ ފުރްޞަތު ހުޅުއްވާލެއްވުމަށާއި، މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް އަންނަ ބޭރުގެ އެކިއެކި އެއަރލައިންތަކަށްވެސް ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ހުޅުއްވާލެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
27 ޖަނަވަރީ 2009
އައްޑުއަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށާއި، ދެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
ލާމަރްކަޒީ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
އިންޑިޔާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިޔާގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި. އޮސްޓްރޭލިޔާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގަވަރނަރ ޖެނެރަލަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން
26 ޖަނަވަރީ 2009