ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑެންމާކުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2009
ހަވަނަ "ވަރލްޑް އިސްލާމިކް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފި
14 ޑިސެންބަރު 2009
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ވަފްދުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މިސިޒް ހެލަން ކްލާކް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
14 ޑިސެންބަރު 2009
ކޯޕަންހޭގަނަށް ދިޔަ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވަފްދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ޑެންމާކުގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ޑިސެންބަރު 2009
މޫސުމަށް ބަދަލު އަންނަމުންދާކަން ގަބޫލު ނުކުރާ އަދި އެކަމާމެދު ޝައްކު ކުރާ މީހުންނަށް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ހަމައެކަނި ތިންބަހަކީ، "ތިނެއް ފަހެއް ސުމެއް" ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޑިސެންބަރު 2009
ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރައްވައި މަރްޙަބާ ދަންނަވައިފި
13 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ކޯޕަންހޭގަންގައި ހިނގަމުންދާ އ.ދ.ގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
13 ޑިސެންބަރު 2009
ޤައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް، ނައިބު ރައީސް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2009
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބުންގެ ގޮތުން ދެބޭފުޅަކު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
12 ޑިސެންބަރު 2009