”ހިލްޓަން މޯލްޑިވްސް އިރުފުށީ ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
1 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ރައީސަށާއި ކޮމޯރޯސްގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ޖުލައި 2009
އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖޫން 2009
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެކަމަނާއަށް
މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
30 ޖޫން 2009
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
30 ޖޫން 2009
ކޯޕަންހޭގަންއަށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ގޯޑަން ބްރައުން ހުށަހެޅުއްވި ރޯޑްމެޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖޫން 2009
ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ރިޒޯޓުތަކާއި، ދަނޑުވެރިކަމަށާއި، ޞިނާޢީ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ބައިބައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
30 ޖޫން 2009
ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދެވި ޢާންމު ޚިދްމަތުގެ އިނާމު، ޤައުމީ އިނާމުގެ ނަމުގައި މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެއްވަން ފެށްޓެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
30 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަރިހަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 ޖޫން 2009
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އިތުރު 10 ކުދިން އެމަރްކަޒުން ބޭރުގައި، އެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވެފައި އެބަތިބި ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖޫން 2009