ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ މެންބަރު ނަރޖް ދޭވާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2009
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑުއަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ފުރާވަޑައިގެންފި
28 ޖުލައި 2009
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރެކް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޯގަސްޓް 7 ގައި ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖުލައި 2009
ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިމިވާ މިނިވަންކަމަކީ، ދިވެހިންގެ ގިނަބަޔަކު ޤުރްބާނީތަކެއްވެގެން ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖުލައި 2009
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަވަށްތަކާއި ސިފައިންގެ ފަރާތުން މާލޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރޭ ބޭއްވެވި ޙަފްލާތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖުލައި 2009
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަމުން އެބަގެންދަވާ
26 ޖުލައި 2009
މިނިވަންކަމުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުހަނު ބޮޑުކަމަށާއި، މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްގެންނޫނީ، މި މިނިވަންކަން ނުދެމެހެއްޓޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2009