”ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް ލެޕްޓޮޕެއް“ މިނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފަށްޓަވާ ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ ރައީސާއަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖް ފޮނުއްވައިފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2009
ކުދިންގެ ޢުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް ކުދިންނަށް ފަހުމް ކުރެވޭ ފެންވަރެއްގައި، ވީހާވެސް ގިނައިން ކީރިތި ޤުރްއާންގެ މާނަ، ކުދިންނަށް ކިޔައިދެއްވައި ދަސްކޮށްދެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
4 އޮކްޓޫބަރު 2009
ސަރުކާރުން މިއަދު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ، ތަޢްލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޮކްޓޫބަރު 2009
މުސާރަ ކުޑަކުރެވިފައި މިވަނީ މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ކަމަށާއި، ކުރިން މުސާރަ، އެ ހުރި މިންވަރަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަލުން އަނބުރާ މުސާރަ ގެންނެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 އޮކްޓޫބަރު 2009
ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
2 އޮކްޓޫބަރު 2009
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2009
އަލްޖީރިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، އެމެރިކާގެ އާ ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2009