މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ، މީގެކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް އެކަށައެޅިފައި ނުވާފަދަ އަސާސެއް ކަމަށާއި، ދިވެހި ވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2009
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2009
މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހުޅުވާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސަރވިސަސްއާއެކު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2009
މާދަމާއަކީ، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވިތާ އެއްއަހަރު ފުރޭ ދުވަސްކަމަށްވުމާއެކު، މި މުނާސަބަތުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވާނެ
6 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009
އެމެރިކާ އެމްބަސީގައި ހުންނަވާ ޝާޒޭ ދަފެއަރއާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖޭގައި ބިން އުފެއްދުމާއި، ބިން އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރިޒަރވާއި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރައްވައި، އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯއްދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޮގަސްޓް 2009
ވީ.ޓީ.ވީ އިން ދައްކާ މާކަނާ ޝޯގައި ހިމެނޭ ޚިޔާލީ ރާއްޖެއެއްގެ ރައީސްގެ ބައި ދައްކުވައިދޭ ޝަޚްޞިއްޔަތު ބަދަލުކުރެއްވުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަރުޙީބު ދެއްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2009