ޤައުމެއް ބިނާކުރެވޭނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާއްދީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރެވިގެން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަހާތުމާ ގާންދީއާ ބެހޭގޮތުން މާދަމާ ތަޤްރީރެއް ދެއްވާނެ
18 އޮކްޓޫބަރު 2009
މޫދު އަޑީގައި މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޤަރާރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން ސޮއިކުރައްވައިފި. ކޯޕަންހޭގަން ސަމިޓުން ވަކިއެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ، ރާއްޖެ ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދުއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2009
ތައިލެންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނައިބު ރައީސާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2009
ހަންޏާމީދޫ ކަލާފާނު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ފަތްކޮޅުތައް ބަހައްޓާފައި ހުރިތަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައި އެތަނަށް ފަތްކޮޅުތައް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކަނޑުއަޑީގައި ބޭއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ މީހުންގެ ފުރާނަ ހިފުން އެއީ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި އޮންނަ ޢުޤޫބާތަކަށް ނުވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޮކްޓޫބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ތައިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މާލެވަށައި ބައިސްކަލް ބުރެއް
ޖައްސަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2009
ސަރުކާރަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދްމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2009