ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާ މީހުންނަށް ދެއްވާނެ ޢިނާޔަތްތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2009
"މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ" (މިވެޓް)ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޗައިނާއާއި ބަރުމާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ ވަސީލަތް މެދުވެރިކުރައްވާވެސް ބަރުމާގެ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ލީޑަރ އަންގ ސަން ސޫޗީ މިނިވަން ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
6 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލެއް ނުގެންނެވިނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކަށް ބައެއް ބާވަތުގެ ބަދަލު ގެންނަވައިގެން ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އުނިކުރުމެއް ގެންނެވިދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ސެޕްޓެންބަރު 2009
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2009ން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެޒެޓް ނެރުއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން، އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ގެޒެޓު ނެރުއްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް މިއަދު އުވާލައްވައި،
އެތަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކުރައްވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން މުސާރައަށް ކުރައްވާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނެވުން މާދަމާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާނެ
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައީސަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިންޑިޔާގެ އަންދްރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ސެޕްޓެންބަރު 2009