Photo Album

The President meets with the members of L. Mundoo Island Council and WDC

12 April 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC members of L. Mundoo Island to discuss the island's most pertinent needs
12 April 2024, Press Release