Photo Album

The President meets the island council and WDC members of Th.Kandoodhoo

07 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Kandoodhoo Island: Council members discuss the most pertinent development needs of the island community
07 February 2024, Press Release