Photo Album

President appoints three new members Human Rights Commission of the Maldives

08 September 2020

Related Articles

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު
President Appoints Three Members to HRCM
08 September 2020, Press Release