Photo Album

President Waheed's Press Conference

10 February 2013

Related Articles

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގަޔާއި، ޑިމޮކްރެޓިކް ޙައްޤުތައް ޤާއިމް ކުރުމުގައި، ސަރުކާރުތައް ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އޯ.އައި.ސީ ސަމިޓްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
President Returns to Male’
10 February 2013, Press Release