Photo Album

Clique College graduation 2011

14 April 2011

Related Articles

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކޮލެޖްތަކުން އަދާކުރާ ދައުރަކީ، ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Private Colleges, a Vital Part of Higher Education System – Vice President
15 April 2011, Press Release