Photo Album

President's visit to Vaadhoo of Gaaf Dhaal

06 January 2011

Related Articles

ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ދެވީގައި ތިބި ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
Government Committed to Rehabilitating Youth Addicted to Hard Drugs Back into the Society – President Nasheed
06 January 2011, Press Release