Photo Album

The President meets with the K.Guraidhoo Island Council and WDC members

07 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ގުރައިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Guraidhoo Island Council and WDC members to discuss their challenges and most critical developmental needs
07 March 2024, Press Release