Photo Album

The President meets with the V. Keyodhoo Island Council and WDC members

07 March 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ތެރެއިން ލިބޭ ޓީޖީއެސްޓީން ވަކި އިންސައްތައެއް ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭގޮތަށް ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާޙް ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC of V. Keyodhoo to discuss the most important development needs and concerns
07 March 2024, Press Release