Photo Album

The President meets with GDh. Hoandehdhoo Council members and WDC

20 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of the GDh. Hoadedhdhoo Island Council and WDC: Council members share their most pressing development needs for the city
20 February 2024, Press Release