Photo Album

Appointment ceremony for two cabinet ministers

29 January 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެ ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President appoints two Cabinet Ministers, and the Attorney General
29 January 2024, Press Release