Photo Album

The chairman of the Standing Committee of the 14th NPC pays courtesy call on the President

11 January 2024

Related Articles

Chairman of the Standing Committee of the 14th NPC and Member of the Standing Committee of the Political Bureau of the 20th CPCCC pays courtesy call on the President
11 January 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ސާދަވަނަ ނެޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް ސްޓޭންޑިންގ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު