Photo Album

President delivers address on the occasion of Republic Day 2023

11 November 2023

Related Articles

މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ގެނެވުނު އިޤުތިޞާދީ ހެޔޮ ބަދަލު ތަކަކީ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދެގުނަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް މިދައުރުގެ ތެރޭގައި އިސްކަންދިން އެއްކަމަކީ، ރަށްރަށުގެ ބިން އިތުރުކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ފާއިތުވި 5 އަހަރު ޤައުމަށް ގެނެވުނު ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމަކީ ލިބުނު އެންމެބޮޑު ކުރިއެރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The greatest progress in the last five years is the peace and harmony brought to the country, says the President
11 November 2023, Press Release
The government prioritised land development to address the housing shortage, says the President
11 November 2023, Press Release