Photo Album

Top Achievers' Awards 2021-2022 Ceremony

18 May 2023

Related Articles

The President confers awards on the top winners of the "Top Achievers' Award 2021-2022"
18 May 2023, Press Release
ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ޙާޞިލް ކުރި ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިނާމާއި ޓްރޮފީ ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި
18 މޭ 2023, ޚަބަރު