Photo Album

President attends the World Leaders Summit

01 November 2021

Related Articles

President attends Opening Ceremony of the World Leaders Summit at COP26
01 November 2021, Press Release
ކޮޕް 26 ވޯރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު
ރާއްޖެއިން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް ދުނިޔެއިން އަޑުއަހާނީ ކޮންކަމެއް ކޮށްދީގެން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު