Photo Album

Vice President meets with Maldivian Paralympic athletes

12 August 2021

Related Articles

ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައި އެތުލީޓުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President meets the first two Paralympians from the Maldives in the Tokyo2020 Paralympic Games
12 August 2021, Press Release