Photo Album

President attends closing ceremony of LITUS 46TH NATIONAL BADMINTON TOURNAMENT 2019

29 October 2019

Related Articles

ލިޓަސް 46ވަނަ ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
29 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
President attends closing ceremony of LITUS 46th National Badminton Tournament 2019
29 October 2019, Press Release