Photo Album

Vice President meets with Male’ City Council members

21 August 2019

Related Articles

މާލެ ސިޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާލެ ސިޓީކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
21 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with Male’ City Council to discuss traffic issues and other pressing matters in the Capital
21 August 2019, Press Release