Photo Album

Vice President meets with the senior officials at the Ministry of Education and School Principals at Male’ area.

04 July 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
Vice-President meets School Principals and Senior Officials of Education Ministry
04 July 2019, Press Release