Photo Album

Senior Mediation Advisor of the UN Department of Political Affairs Calls on the President

30 July 2013

Related Articles

އ.ދ.ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ ސީނިއަރ މީޑިއޭޝަން އެޑްވައިޒަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2013, ޚަބަރު
Senior Mediation Advisor of the UN Department of Political Affairs pays courtesy call on President Waheed
30 July 2013, Press Release